Version: 2.0.0rc4

nonebot.message

本模块定义了事件处理主要流程。

NoneBot 内部处理并按优先级分发事件给所有事件响应器,提供了多个插槽以进行事件的预处理等。

def event_preprocessor(func)

def event_postprocessor(func)

def run_preprocessor(func)

def run_postprocessor(func)

async def handle_event(bot, event)

 • 说明: 处理一个事件。调用该函数以实现分发事件。

 • 参数

  • bot (Bot): Bot 对象

  • event (Event): Event 对象

 • 返回

  • None
 • 用法

  import asyncio
  asyncio.create_task(handle_event(bot, event))